Skip to main content

Bestuur en toezicht

bestuur en toezicht

Krijtland Wonen is een maatschappelijke onderneming met een volkshuisvestelijke taak. Wij hechten veel waarde aan integer en transparant handelen door het bestuur, goed toezicht op het bestuur en het afleggen van verantwoording over ons maatschappelijk presteren.

Bestuur en directie
De rechtsvorm van Krijtland Wonen is een stichting. De directeur-bestuurder van Krijtland Wonen is Michiel Sluijsmans. Hij is belast met het besturen van Krijtland Wonen binnen de wettelijke kaders, statuten en vastgesteld beleid.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) is toezichthouder, klankbord en werkgever voor het bestuur van de organisatie. De RvC heeft als belangrijkste taak toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken bij Krijtland Wonen. De RvC van Krijtland Wonen bestaat uit 4 leden.

  • Frank de Schepper (voorzitter)
  • Jan Damen (lid)
  • Har Stassen (lid)
  • Inge Ambaum-Jordens (lid)

Governance structuur
Krijtland Wonen is lid van Aedes en handelt volgens de Governancecode woningcorporaties 2020. Deze code geeft bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties richtlijnen voor goed bestuur en toezicht. Op basis van deze code heeft Krijtland Wonen het reglement van de RvC beschreven inclusief de reglementen van de commissies, het bestuursreglement en de integriteitscode. Deze structuur is opgebouwd uit statuten en reglementen.

Integriteit
Krijtland Wonen heeft een belangrijke maatschappelijke taak. Professionaliteit, betrouwbaarheid en integriteit zijn daarbij van groot belang. Integer en transparant handelen staat bij ons centraal. Onze uitgangspunten hierbij staan vermeld in onze integriteitscode. Indien niet gehandeld wordt conform deze uitgangspunten kan men een beroep doen op de klokkenluidersregeling om eventuele misstanden te melden.

Snel naar

ik zoek

Ik zoek

Lees verder

Huurverhoging

Ik huur

Lees verder

ik huur

Over ons

Lees verder

ik huur

Contact

Lees verder

Snel naar

ik zoek

Ik zoek

Lees verder

Huurverhoging

Ik huur

Lees verder

ik huur

Over ons

Lees verder

ik huur

Contact

Lees verder